Mols Bjerge

Den sydligste del af Djursland er et af landets mest kuperede og varierede landskaber med store bakkedrag, der i Mols Bjerge hæver sig 137 m over havoverfladen.

Fra et net af slyngede veje får man indtryk af en landskabelig variation af naturtyper med heder, skove, moser, græsningsarealer og strandenge.

Området er fortsat overvejende landbrugsland, men mange dyrkede arealer er nu udlagt til permanent græsning eller tilplantet med nåletræer. Vegetationen præges i øvrigt af områdets beliggenhed i den tørre, solrige Storebæltsregion. Terrænet omfatter derfor tørre græsningsbakker, skrænter og strandenge med planter, som er hjemmehørende i mere sydøstlige egne.

Ved de sandede bakkers fod nær kysten findes store rene kilder.

På den kalkholdige bund får strandvæld og enge en artsrig vegetation. Hvor der ligger lerlag tæt under overfladen, samles den nedsivende nedbør i sumpede lavninger med krat og skovagtig bevoksning eller i søer. Agri Sø er en af landets højest beliggende.

Strandengene og de lavvandede vige er vigtige raste- og ynglepladser for andefugle.

Mols Bjerge er fredet, og området har Danmarks største arealer med overdrev. 359 ha af habitatområdets 2915 ha er af overdrevstypen: ”artsrige overdrev eller græsheder på mere eller mindre sur bund”.

Last updated by

IMPORT Naturstyrelsen VD
 

Contact

Address

Toggerbovej 2
8420 Knebel

Facilities

  • By / Område

    • Djursland

Find routes

Find a route to this destination

From

Transport

  • Coordinates

    Longitude : 10.5461324749505
    Latitude : 56.2175849698308