Sporet på Eskilsø

Sporet på Eskilsø

Spor i Landskabet er trampestier, der over hele landet, giver adgang til områder, som ellers ikke er tilgængelige for offentligheden. En folder om sporet findes i folderkassen ved sporets start eller kan downloades på www.spor.dk. Nedenfor kan du læse mere om hvad du kan se på denne rute. God tur.

Sporet på Eskilsø ligger i Roskilde Fjord. Eventuel mulighed for sejladsoverfart kan aftales ved henvendelse til Niels Ross i Sønderby, tlf. 47520168. Kør til Skibby og derfra mod Selsø og Sønderby. Parkér før molen for enden af Østskoven. Sejler du selv kan du lægge til ved molen, hvor kortvarigt ophold er tilladt. Tag hensyn til øboernes både.
Den afmærkede rute er ca. 4 km lang, men kan afkortes til ca. 2 km (se kortet). På Eskilsø er der mange ynglende og rastende fugle. For ikke at forstyrre fuglene, skal du blive på det afmærkede spor.

Eskilsø er med sine 1,4 km2 den største ø i Roskilde Fjord. Øen ejes i dag af Erick og Ingrid Struckmanns Naturfredningsfond. Erick Struckmann var blandt stifterne af Danmarks Naturfredningsforening og formand fra 1921-60.

Eneste adgangsvej
Molen er den eneste adgang til Eskilsø. Øens landbrugsjord er forpagtet ud, og i dag bor her to familier.

Eskilsø klosterruin
Ruinen er resterne af den kirke, der hørte under Augustinerklosteret på øen. Klosteret blev opført i 1100-tallet og flyttet til Æbelholt i Nordsjælland senere. Ved ruinen vokser nogle af de lægeplanter, som munkene bragte med til Danmark. For eksempel findes her kransburre, som kun vokser få steder i Danmark. Man kan også se filtet kongelys, lægehundetunge, rød tandbæger og almindelig katost. Ved ruinen står en informationstavle, hvor du kan læse mere. Fra stedet er der en enestående udsigt over den nordlige del af øen. Nord for øen ses Jyllinge Holme, nogle af de mange ubeboede øer, der er reservat for ynglefugle i forårs- og sommermånederne.

Kreaturer på græs
Ved dette punkt deler sporet sig. Den korte rute (rød rute) følger nordsiden af hegnet med de mange døde elmetræer. Træerne får lov at forfalde, og bliver dermed levested for mange insekter og fugle, blandt andet tårnfalke og stære.
Den længere rute (gul rute) går mod øst langs mark og over græsningsfolden. Kreaturerne er fredelige, men nysgerrige. Her er ingen tyr! 30 af øens 138 hektarer er strandeng. Tidligere blev her også høstet hø om sommeren, som blev brugt til dyrefoder om vinteren. Høet var vigtigt, for uden det kunne man ikke holde husdyr, og uden husdyr fik man ikke gødning til de øvrige marker. »Eng er Agers Moder«, sagde man!

Bovbjerg er gammel stenalderkyst
Siden istiden har landet hævet sig tre meter. Bovbjerg og den bevoksede skrænt mod øst er den gamle stenalderkyst. Omkring Bovbjerg er der plantet mange eksotiske buske og træer som fjeldribs, vortebirk og virginsk rose. Det har været en vildtremise, der har tiltrukket fasaner. Før i tiden blev der drevet omfattende jagt på Eskilsø.
Fra Bovbjerg er der en fin udsigt over Rørmosen, hvor man hele året kan se en mængde fugle: Troldand, taffeland, blishøne, knopsvane, grågås, rørhøg, pibeand, skeand og spidsand.

Udsigt til domkirken
Fra dette sted er der udsigt til Roskilde by med domkirken, Risø og Bognæshalvøen. Det flade land nedenfor skrænten er hævet havbund.

Reservat for fugle
Langs markhegnet er der flere steder åbent ud mod strandengene. Mod sydøst ses Vædderholm, engens yderste forpost. Mod syd ligger Studeholm. Området er forbeholdt ynglende svømmeænder og vadefugle. I sommerhalvåret er vibe, rødben, strandskade, vipstjert, fjordterne, stormmåge og sølvmåge et almindeligt syn. I 1996 ophørte al jagt på vandfugle på Eskilsø, og siden er antallet af rastende fugle øget. Nu ses her 400 grågæs, 2.200 bramgæs, 2.100 gråænder og 800 pibeænder. Frederiksborg Amt har givet støtte til indhegningen af området, der muliggør afgræsning, så urtefloraen holdes lav og dermed giver plads til flere fugle og blomster.

Last updated by

IMPORT Naturstyrelsen VD
 

Find routes

Find a route to this destination

From

Transport

  • Coordinates

    Longitude : 12.0681707186776
    Latitude : 55.7345363370961