Sporet ved Holsted Å

Sporet ved Holsted Å

Spor i Landskabet er trampestier, der over hele landet, giver adgang til områder, som ellers ikke er tilgængelige for offentligheden. En folder om sporet findes i folderkassen ved sporets start eller kan downloades på http://www.spor.dk. Nedenfor kan du læse mere om hvad du kan se på denne rute. God tur.

Turen kan starte to steder. Enten ved Skovpavillonen, et restauratørsted, der ligger i Skoleplantagen, eller ved kirkegården. Begge steder er der mulighed for parkering. Der er tre ruter: Blå rute er 2,4 km, Rød rute er 3,7 km og Gul rute er 4,7 km. God tur.

Skoleplantagen
Plantagearealet var oprindeligt en del af første-lærerens løn, hvor han som supplement til lønnen havde en ko, lidt får på græs samt dyrkede lidt korn og grøntsager. I 1902 blev arealet omdannet til plantage, finansieret af et aktieselskab, hvor man kunne købe en aktie for 50 kr. Selv om man kunne afdrage beløbet over 5 år, var det dyrt for almindelige folk. Plantagen er stadig ejet af borgere i Holsted.

Holsted Å
Holsted Å udspringer i Vejen Mose, hvorfra den løber forbi Brørup, Holsted, Gørding og Bramming videre ud i Sneum Å og ender i Vadehavet. Åen er ureguleret, dvs. at den ikke er blevet rettet ud, men har sit naturlige, snoede forløb. Åen har meget fint fiskevand, med en god bestand af ørreder. Åen kan blive et levested for den sjældne laksefisk Snæblen, hvis der kan skabes fri passage hele vejen ud til havet.

Dæmningen
Det er sandsynligvis resterne af banelegemet fra Glejbjerg og Omegns Mergelselskab, der sidst var i funktion i 1934. På et gammelt kort ses, at banen krydsede åen vest for Holsted. På et håndtegnet kort, er krydsningen dog tegnet ind længere mod vest end denne dæmning. Flere ældre landmænd kan huske både mergelbanen og broen over åen. Dæmningen kan ses på luftfotos fra 1945 og på kort fra 1900-1960.

Fredet Egekrat
På den sydvendte skråning vokser et fredet egekrat, som er opstået ved tilgroning af et tidligere overdrev. Gamle egekrat rummer store naturværdier og er derfor ofte beskyttet af en fredning. Fredningen medfører, at der altid skal være egeskov på arealet. Hvis der fældes træer, skal der genplantes med ege fra den samme bevoksning, samtidig med at fremmede træarter, f.eks. grantræer, skal holdes ude.

Vadested og Spang
Lodsejeren på sydsiden af åen kører sine får over åen efter græs. Fårene kommer op i en vogn – og så kører han gennem åen med traktor, vogn og får. Det har man gjort i mange år. På gamle kort fra 1900-1960 ses det, at vejen fra ejendommen fortsætter ned til åen. Ved siden af vadestedet er der et spang, det vil sige en smal bro til fodgængere.

Kystbæk
Følger du den gule rute, kommer du op langs Kystbæk. Her findes en usædvanlig fin natur, bl.a. en god bestand af storblomstret kodriver, som er sjælden i Vestjylland. Derudover findes her væld-områder med vibefedt og maj-gøgeurt, som er fredet.

Engen og Ådalen

Holsted Å slynger sig igennem moser og enge i en markeret ådal. Naturtyperne moser, enge og overdrev langs Holsted Å og Kystbæk er beskyttet efter naturbeskyttelsesloven, hvorfor man ikke må ændre tilstanden på arealerne. Samtidig er åen og dens omgivelser internationalt naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-areal), fordi det er levested for fiskearterne bæklampret, flodlampret, snæbel - samt odderen. Dertil kommer flere naturtyper, herunder bl.a. rigkær, dvs. et nærings- og artsrigt engområde, og overdrev.

Græssende Husdyr
På 17,6 hektar, på begge sider af åen, er der etableret et græsningslaug. Det er lodsejerne, der i fællesskab har besluttet, at de fine naturarealer skal plejes med afgræsning. Lodsejerne har dannet en forening og har fået tilskud til hegning, broer, fangfolde, stenter m.m.. Arealerne skal afgræsses i mindst 5 år i perioden 2010 frem til 2015. Det er en ekstern dyreholder, der sætter dyr på arealerne.

Last updated by

IMPORT Naturstyrelsen VD
 

Find routes

Find a route to this destination

From

Transport

  • Coordinates

    Longitude : 8.908964939771
    Latitude : 55.511933133358