Hvordan kan musik forbedre dit møde?

Lyt til musik under dit møde og få en højere ROI.

Undersøgelser på arbejdspladsen viser, at afbrydelser er en førende årsag til stress og tabt produktivitet. Undersøgelser viser også at folk, der lytter til simpelt klassisk musik, får mere ud af hver arbejdstime. Det hjælper dem med at finde tid, der ellers ville være tabt grundet den uendelige strøm af uerkendte afbrydelser fra støjkilder.

Farvepåvirkning

Farver har en afgørende indflydelse på vores visuelle opfattelse af et rum. I møder kan vi bruge farver til at skabe en atmosfære, der støtter det overordnede mål med mødet.

How can music improve your meeting?

Employ music in your meeting and get a higher return on investment.

The impact of colours

Colours have a decisive influence on our visual perception of a room. In meetings we can use coulors to create an atmosphere that will support the overall aim of the meeting.

Green venues

A sustainable meeting starts in the small practical details. Make sure it is possible to drink from glasses - not from bottles - and to use digital material  to save on paper. Choosing food served in portions instead on a buffet also creates less food waste.

Fly, eat and sleep sustainably

It doesn’t have to be expensive to meet in a sustainable way.

How to

Spare the budget by skipping bus or taxi and selecting hotel and meeting facilities located within walking distance of each other. You can also use public transport for greater distances.

Support a local project

You might have chosen a venue that already offers several sustainable elements. But how do you get sustainable thinking into the meeting? A good way is to use the local area where the meeting is held. Find projects in the local area so the participants feel they are present and make a difference.

Set objectives on behavior

We know that setting clear goals is part of every meeting and a must if you want to measure the success of your meeting. Setting goals that support behaviour can be especially important for some meetings. 

Why?

It is good to create objectives that support behavior and not the other way around - behavior that adapts to the objectives. Your goals should describe the wanted behavior and give the employees an idea of what's most important.

Set objectives with LEGO

Why?

Roughly speaking, objectives may sometimes be something you make at the beginning of the year and only look at again when the year is over. But it might be a good idea to look at the objectives more often. By seeing the progress with their own eyes, employees can see how far they are from achieving their objectives. This motivates the employees.

Status exercise at the racetrack

Why?

The exercise provides a tangible understanding of how far the participants have come during the meeting. When visually placing something on a scale we can look at the meeting in relation to ourselves and our learning. Your participants will answer the question: "How close to the goal do you feel?"

Objectives on the football field

Why?

The exercise provides a visual and tangible understanding of your objectives. By getting away from the office we think more freely and look at objectives and issues in a different light. Therefore, the exercise is a good way to get your employees to support your objectives.

How?

Depending on the size of your company, one or more groups is composed. The groups can consist of a department. Find a football field you can use for the exercise.

Grønne venues

Et bæredygtigt møde starter i det lavpraktiske. Der bør eksempelvis være mulighed for at drikke fra glas – ikke fra flasker – og der kan med fordel bruges digitalt materiale, så man sparer på papiret. Herudover kan man have fokus på, at maden serveres portionsanrettet, hvilket giver mindre madspild.

Flyv, spis og sov bæredygtigt

Det behøver ikke være dyrt at mødes på en bæredygtig måde.

Sådan gør du

Undgå at bruge bus og taxa ved at vælge hotel- og mødefaciliteter, som ligger i gåafstand fra hinanden. Du kan også bruge offentlig transport ved større afstande.

Støt et lokalt projekt

Du har måske valgt et venue, som allerede tilbyder flere bæredygtige elementer. Men hvordan får man den bæredygtige tanke ind i mødet? En god måde er at støtte sig op af det lokale område, hvor mødet holdes. Find projekter i lokalområdet, så deltagerne føler, at de er til stede og gør en forskel.

Sæt mål på adfærd

Vi ved, at vi bør sætte mål for vores møder, så vi kan måle på mødets udbytte. En god idé er også at sætte mål for adfærd. 

Hvorfor?

Det er godt at lave målsætninger, der støtter op om adfærd og ikke omvendt – adfærd, der skal tilpasses målsætningerne. Målsætningen skal beskrive den ønskede adfærd og give medarbejderne et indtryk af, hvad der er vigtigst.

Sæt mål med LEGO

Hvorfor?

Mål kan nogle gange, desværre, blive noget man sætter i starten af året og først hiver frem fra skuffen, når året er omme.  Men i en afdeling eller virksomhed, kan det være godt at se på målene oftere. Ved at se målopfølgningen med egne øjne, kan man se, hvor langt man er fra at nå målsætningen, hvilket motiverer medarbejderne.

Statusøvelse på racerbanen

Hvorfor?

Øvelsen giver en håndgribelig forståelse af, hvor langt med målene I er nået under mødet. Når man visuelt placerer noget på en skala, ser man på mødet i forhold til en selv og ens læring. Dine deltagere svarer på spørgsmålet: "Hvor tæt på målet føler du dig?"

Målsætninger på fodboldbanen

Gør dine målsætninger mere håndgribelige - bring mødet med ud på en fodboldbane

Hvorfor?

Øvelsen giver en visuel og håndgribelig forståelse af ens målsætninger. Ved at komme væk fra kontoret tænker man mere frit, og man ser mål og problemstillinger i et andet lys. Derfor er øvelsen en god måde at få dine medarbejdere til at bakke op om målsætningerne.

About the author

Why?

The exercise is a good way to start a meeting. It is a great icebreaker and makes participants reflect on their reason for participating in the meeting.

How?

In the exercise participants write short texts about another participant. Each participant finds a partner and either sit or stand facing each other in pairs. You can hand out leaflets or books to be written in by participants during the meeting. Alternatively they can use normal paper.

Snowball fight

Why?

The exercise creates energy and is a good way for participants to reflect on their own learning - before, during or after the meeting. When you encourage participants to reflect, you get more out of your meeting and it becomes clearer to the participants what they actually learned.

How?

The exercise is about throwing snowballs made of paper and answering questions.