©  Photo:

Østfyns Kunstforening

The Art society of Østfyn, exhibition.